books to ebooks

the future of reading is digital

Univerzitná knižnica v Bratislave

Image University Library of Bratislava

Univerzitná knižnica v Bratislave je vrcholnou vedeckou, medzinárodnou, kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou.
Bola založená v roku 1919 a až do roku 1954 slúžila ako Slovenská národná knižnica s fondom obsahujúcim dokumenty zo 17. storočia. Stala sa nezávislou, univerzálnou vedeckou knižnicou, ktorá poskytuje komplexné knižničné a informačné služby širokej verejnosti, vykonáva profesionálny bibliografický výskum, venuje sa edičným, kultúrnym a vzdelávacím aktivitám a podieľa sa na plnení viacerých národných a medzinárodných úloh..

Knižnica plní svoje úlohy ako:
* depozitná a konzervačná knižnica Slovenskej republiky
* depozitná knižnica pre Spojené Národy, UNESCO a NATO
* pracovisko slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie
* poskytovateľ národného súborného katalógu periodic
* národná agentúra ISSN pre Slovenskú republiku
* výkonné pracovisko pre medzinárodnú medziknižničnú službu
* stredisko pre digitalizáciu, konzerváciu a reštaurovanie dokumentov
* integrátor kultúrneho informačného systému
Jej hlavným cieľom je ochrana kultúrneho dedičstva a rozsiahleho dokumentárneho bohatstva a jeho sprístupňovanie širokej verejnosti a budúcim generáciam.