books to ebooks

the future of reading is digital

Bavorská štátna knižnica

picture of the library

Pokladnica vzdelanosti – Moderné infomačné centrum
So zbierkami obsahujúcimi približne 9 miliónov knižničných jednotiek a 90.000 rukopisov je Bavorská štátna knižnica jednou z najvýznamnejších zbierok zdrojov na medzinárodnej úrovni a prvotriednou inštitúciou určenou nielen študentom, ale aj ľudom z celého sveta.

História
Knižnica bola založená vojvodom Albrechtom V. v roku 1558 a onedlho sa stala najväčšou šľachtickou knižnicou v Nemecku. V roku 1803 bola rozšírená o dve hodnotné zbierky. Prvou bola nezvyčajne bohatá šľachtická knižnica palatínov, ktorá sa do Mníchova presťahovala z Mannheimu. Druhou bola zbierka kníh a rukopisov z kláštorov rozpustených počas posvetšťovania a zo svetských území prináležiacich bavorskému právu, ktoré je dedičstvom tisíc rokov dlhej histórie. Ako výsledok sa šľachtická knižnica rodiny Wittelbachovcov stala jednou z najobjemnejších zbierok Európy. S ohľadom na rukopisy a prvotlače toto tvrdenie platí dodnes.

Profil
Súčasné prírastky do fondu knižnice zahŕňajú široké tematické spektrum, od publikácií z oblasti humanitných a sociálnych vied a ekonomiky k štruktúrovanej zbierke vedeckých a medicínskych periodík. Špeciálny dôraz sa kladie na klasické štúdiá, históriu a hudbu, aj na regióny východnej a juho-východnej Európy, Blízkeho a Ďalekého Východu a Východnej Ázie. Knižnica disponuje zbierkou tlačených a elektronických periodík, ktorá je druhá najväčšia v Európe. Od roku 1663 zákon o autorskom práve knižnici zabezpečuje dve kópie každého dokumentu tlačeného v Bavorsku. Napriek tomu knižnica nie je zameraná výhradne na dokumenty v tlačenej forme, ale slúži ako najdôležitejšie centrum inovácií z oblasti elektronických informácií a digitálnych médií.

Úlohy
Bavorská štátna knižnica plní širokú škálu úloh. Na lokálnej úrovni v oblasti Mníchova hrá dôležitú úlohu pri získavaní literatúry pre vedecké inštitúcie nielen na univerzitách. Ako ústredná štátna knižnica uchováva a archivuje dokumenty kultúrneho dedičstva a dodáva literatúru odbornej verejnosti v Bavorsku. Spolu s Nemeckou národnou knižnicou vo Frankfurte nad Mohanom a v Lipsku, Štátnou knižnicou v Berlíne a ďalšími knižnicami sa podieľa na virtuálnej Nemeckej národnej knižnici, čo je úloha, pre ktorú v Nemecku neexistuje špeciálna knižnica. V tomto zmysle spočíva hlavná úloha knižnice v ochrane a výskume rukopisov a kníh vytlačených pred rokom 1700 a súčasný výskum publikácií zo zahraničia. Úlohy knižnice sú vo všetkých aspektoch medzinárodného charakteru. Knižnica spolupracuje na mnohých medzinárodných projektoch. Štyri pätiny jej celkového nákupu literatúry pochádza zo svetového trhu.

 

Bavarian Union Catalogue (BVB)

Bavorská sieť knižníc; EOD
Datenbank-Infosystem (DBIS)

Súborná databáza
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)

Zbierka elektronických periodík
OPACplus

Online knižničný katalóg

Katalógy s EOD tlačítkom

OPACplus
Online library catalogue
Bavarian Library Network
Bavarian Union Catalogue. Via the catalogue of the Bavarian Library Network you can order eBooks and use the EOD functionality by simply clicking the EOD button. Further information.

Repositories

Bavarian Multimedia Server

Other Catalogues

Datenbank-Infosystem (DBIS)
Collection of databases
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
Collection of electronic journals