books to ebooks

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY EOD

Národní technická knihovna (užívaná zkratka NTK)
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice
Kontakt:
T: +420 232 002 439
E-mail: eod (at) techlib.cz
W: http://www.techlib.cz/


1 Rozsah platnosti

Obchodní vztahy mezi Národní technickou knihovnou (dále jen NTK) a zákazníkem služby EOD (dále jen zákazníkem) v souvislosti s objednáváním e-knihy se řídí výhradně těmito Obchodními podmínkami služby EOD uvedenými níže, ve znění platném v čase uskutečnění objednávky. Odchylky v zabezpečení služby EOD se nepovažují za skutečnost zásadní s výjimkou případů, kdy je NTK potvrdí písemnou formou. 

2 Vznik smluvního vztahu

Objednávka zaslaná zákazníkem znamená pro NTK nabídku ke vstupu do smluvního vztahu. Odesláním objednávky dává zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami služby EOD. Pokud zákazník zašle NTK objednávku, NTK pošle zákazníkovi notifikaci v podobě e-mailové zprávy o přijetí objednávky s uvedením dalších údajů (potvrzení přijetí). Toto potvrzení znamená pouze zaregistrování objednávky zákazníka, nikoli potvrzení, že objednávka může být realizována. Smlouva nevznikne pokud NTK nepotvrdí zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, že objednanou e-knihu může zákazníkovi zaslat. Toto potvrzení závisí, kromě jiného, na fyzické dostupnosti žádané knihy a na jejím fyzickém stavu, ze které je digitalizace podmíněna a na vázanosti knihy k autorskému právu (či výlučnému oprávnění). 

Zákazníkovi bude v přiměřené lhůtě oznámeno, zda je možno jeho objednávku zrealizovat. 

V případech, kdy cena za službu ještě není stanovena, NTK stanoví předpokládanou cenu, která je nezávazná a bez poplatku. 

Podmínkou uskutečnění objednávek mladistvými (do 18. roku věku) je souhlas jejich zákonného zástupce, bez tohoto souhlasu smluvní vztah nevznikne. 

3 Podmínky použití / Zákaz postoupení e-knihy třetím stranám

Pokud není dohodnuto jinak, zákazníkovi je zaručeno právo použití doručeného produktu služby EOD pro jeho vlastní záměry na jakémkoliv vlastním hardware. Každé jiné použití je předmětem další písemné dohody. Zákazník je oprávněn použít produkt dle těchto Obchodních podmínek služby EOD. Není oprávněn zpřístupnit produkt třetím stranám, ať za úhradu nebo bezúplatně. V případě porušení tohoto ustanovení je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu 5 000,- CZK za každé porušení a za každého třetího uživatele. 

4 Výjimka z možnosti odstoupení od smlouvy

Doručení e-knihy formou určenou ke stažení:
Odesláním hypertextového linku umožňujícího stažení (download) e-knihy na e-mailovou adresu určenou zákazníkem se e-kniha pokládá za doručenou. NTK uchovává tento hypertextový link aktivní (t.j. umožňující download) po dobu 60 dní. 
Poznámka: Možnost odstoupení od smlouvy zejména ze strany zákazníka je v tomto případě vyloučena, e-knihu doručenou z NTK není možno vrátit vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu. 

Doručení e-knihy formou CD-ROMu nebo DVD:
CD-ROM nebo DVD disk se doručuje nezabezpečený heslem. Poznámka: V takovém případě je rovněž nemožné odstoupit od smlouvy (vzít zpět objednávku). 

5 Doručení a platba

NTK doručí e-knihu po uskutečnění platby ze strany zákazníka a přijetím platby v NTK. 

Doručení e-knihy formou ke stažení (download) se uskuteční tak, že je zákazníkovi zaslán hypertextový link umožňující stažení (download) e-knihy na zákazníkem určenou e-mailovou adresu. Tento link bude aktivní po dobu 60 dní. 

Pokud se jedná o doručení e-knihy na CD-ROMu anebo DVD, doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby EOD. 

NTK vyvine maximální snahu doručit zákazníkovi objednávku do 14 dní. Tato lhůta je svým charakterem lhůtou pořádkovou. Její splnění někdy závisí na obtížném zajištění objednávky. NTK zákazníka uvědomí, pokud bude doba dodání delší než 14 dní. Ve výjimečných případech může být dohodnuta závazná lhůta pro dodání. 

Pokud NTK, bez zavinění na své straně, není způsobilá doručit objednanou e-knihu, například z důvodu nesplnění závazků od smluvního partnera NTK, je oprávněna smlouvu se zákazníkem vypovědět. Výpovědní lhůta činí 10 dní, začíná dnem doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne výpovědní doby. V takovém případě bude zákazník zároveň informován, že objednaný produkt služby EOD nemůže být doručen. 

V případě, že e-knihu nelze zhotovit (vysoký stupeň pravděpodobnosti poškození dokumentu při digitalizaci, nadměrná velikost dokumentu, jiné překážky bránící digitalizaci dokumentu), bude zákazník o této skutečnosti obratem informován. 

6 Platební podmínky

Faktura je splatná do 10 dnů, ode dne, kdy bylo zákazníkovi potvrzeno, že objednaná e-kniha může být zákazníkovi odeslána. Faktura bude zaslána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu. 
Zákazník může platit:   • fakturou
  • on-line platbou (kreditní kartou nebo platebním systémem ClickandBuy)
  • v hotovosti v pokladně NTK

Poznámka: NTK dodá e-knihu zákazníkovi jen tehdy, když je platba připsána na bankovní účet NTK. Pokud není e-kniha uhrazena ve lhůtě delší než 30 dní od splatnosti faktury je NTK oprávněna od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu 5 000,- CZK. Tímto není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody. 

7 Odpovědnost za vady

Co se produktu služby EOD týče, NTK negarantuje ani na sebe nebere odpovědnost, že produkt bude vyhovovat specifickému očekávání zákazníka anebo že specifického cíle zákazník dosáhne prostřednictvím produktu služby EOD. Obzvlášť není možné plně garantovat automatické rozlišení textu (OCR), které závisí na knize, která se digitalizuje (druh písma - typ písma, jazyk, stáří knihy). 

Dočasné pozastavení služby, např. pozastavení hypertextového linku na stažení (download) produktu, které vyplýva z vyšší moci, z operativních poruch nebo z okolností, které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k odpovědnosti NTK. 

Pokud je doručený produkt služby EOD vadný, má zákazník nárok na náhradní produkt služby EOD. NTK neručí za poškození produktu služby EOD způsobené během přepravy. Odpovědnost za jinou škodu, než škodu na předmětu dodání (t.j. e-kniha), je vyloučena. Pokud byl zákazníkovi doručen nový, náhradní produkt služby EOD, zákazník je povinen vrátit NTK původní doručený produkt (CD ROM, DVD) do 30 dní na náklady NTK. 

8 Souhlas s průzkumem zákazníků

Zákazník souhlasí, že se zúčastní průzkumu zákazníků týkajících se služby ve spojení s projektem EU "Digitalizace na objednávku", pokud tak neodmítne udělat v momentu sběru dat (při registraci). Zákazník má možnost odmítnout e-mail, který obdrží, bez jakýchkoliv poplatků a bez případných dopadů na kvalitu poskytované služby EOD. Zákazník bude na tuto možnost upozorněn vždy při zasílání e-mailových zpráv. 

9 Používané právo

Smluvní vztahy mezi NTK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. 

10 Pravomoc

Za místo jurisdikce se považuje sídlo NTK 

Změněno: 15/1/2010