books to ebooks

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY EoD

Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
60187 Brno

Kontakt:
Moravská zemská knihovna v Brně
Telefon : 541646115
E-mail : eod@mzk.cz 

§ 1 Rozsah platnosti

Obchodní vztahy mezi Moravskou zemskou knihovnou v Brně (dále jen MZK) a zákazníkem v souvislosti s objednáváním elektronické knihy se řídí výhradně Obchodními podmínkami služby EoD uvedenými níže, v znění platném v čase uskutečnění objednávky. Odchylky v zabezpečení služby MZK se nepovažují za zásadní skutečnost s výjimkou případů, kdy je MZK potvrdí písemnou formou.

§ 2 Vstup do smluvního vztahu

Objednávka zaslaná zákazníkem znamená pro MZK nabídku na vstup do smluvního vztahu. Když zákazník zašle MZK objednávku, MZK zašle zákazníkovi notifikaci v podobě e-mailové zprávy o přijetí objednávky s uvedením dalších podrobností (potvrzení přijetí). Toto potvrzení neznamená akceptaci nabídky ze strany MZK, ale informuje zákazníka, že MZK přijala jeho objednávku. Smlouva nevznikne pokud MZK nepotvrdí zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, že objednanou elektronickou knihu může zákazníkovi zaslat. Toto potvrzení závisí, kromě jiného, na fyzické dostupnosti žádané knihy a na jejím fyzickém stavu, ze kterého je digitalizace podmíněna, a na vázanosti knihy k autorskému či exkluzívnímu právu.

Zákazníkovi bude v rozumném čase oznámeno, zda je možno zrealizovat jeho objednávku.

V případech, kdy cena za službu ještě není stanovena, MZK vykoná cenový odhad, který je nezávazný a bez poplatku.

K uskutečnění objednávek mladistvými (do 18. roku věku) je třeba souhlas statutárního představitele MZK, jinak se vstup do smluvního vztahu neuskuteční. 

§ 3 Podmínky použití / Zákaz postoupení elektronické knihy třetím stranám 

Pokud se nedohodne jinak, zákazníkovi se garantuje právo použití doručeného produktu pro jeho vlastní cíle na jakémkoliv vlastním hardware. Každé jiné použití je předmětem další písemné dohody. Zákazník je oprávněn použít produkt dle těchto Obchodních podmínek. Není oprávněn zpřístupnit produkt třetím stranám, a to za úhradu, anebo zadarmo.

§ 4 Výjimka odstoupení od smlouvy

Doručení elektronické knihy formou ke stažení:
Odesláním hypertextového linku umožňujícího stažení (download) elektronické knihy na e-mailovou adresu určenou zákazníkem se elektronická kniha pokládá za doručenou. MZK uchovává tento hypertextový link aktivní (t.j. umožňující download) po dobu 60 dní. 

Poznámka : Možnost odstoupení od smlouvy je vyloučena, elektronickou knihu doručenou z MZK není možno vrátit vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu.

Doručení elektronické knihy na CD-ROM-u anebo DVD:
CD-ROM anebo DVD se doručuje nezabezpečené heslem a v takovém případě je taktéž nemožné odstoupit od smlouvy (stáhnout objednávku).

§ 5 Doručení / Platba

MZK doručí elektronickou knihu až po uskutečnění platby ze strany zákazníka a po přijetí platby v MZK.

Doručení elektronické knihy stažením (download) se uskuteční tak, že se zákazníkovi poskytne hypertextový link umožňující jeho stažení (download) na zákazníkem určenou e-mailovou adresu. Tento link bude aktivní po dobu 60 dní.

Pokud se jedná o doručení elektronické knihy na CD-ROM-u anebo DVD, doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby.

MZK se bude snažit doručit objednávku zákazníkovi do 14 dní; ale tento časový limit není závazný, pokud ve výjimečných případech nebylo přislíbeno dodání časově závazným způsobem.

Pokud MZK, bez chyby ze své strany, není schopna doručit objednanou elektronickou knihu, například z důvodu nesplnění závazků od smluvního partnera MZK, je oprávněna ukončit smlouvu se zákazníkem. V takovém případě bude zákazník bezodkladně informován, že jeho objednaný produkt nemůže být doručen. Statutární právo zákazníka zůstane nedotknuté.

§ 6 Závazné datum a platba, nedostatky

Faktura je splatna poté, co bylo potvrzeno, že objednaná elektronická kniha může být odeslána zákazníkovi.

Zákazník může platit

  • prostřednictvím faktury
  • prostřednictvím online platby (kreditní karta anebo debetní postup platby)

Poznámka: MZK dodá elektronickou knihu zákazníkovi jen tehdy, pokud byla platba přijata v MZK. Pokud se zákazník opozdí s platbou, MZK je oprávněna si účtovat úrok pět procent (5%) nad základní úrokovou sazbu zveřejňovanou Evropskou centrální bankou p.a. Tímto není dotknuto právo na uplatňování odškodného.

§ 7 Vyrovnání

Zákazník má právo na kompenzaci svých pohledávek jedině pokud jsou jeho protinároky právoplatně a neodvolatelně stanovené a ze strany MZK nejsou rozporované, dále při platební neschopnosti MZK anebo v případě protipohledávek vážících se k zodpovědnosti zákazníka plnit své závazky.

§ 8 Zodpovědnost za nedostatky

Pokud je doručený produkt vadný, aplikují se statutární ustanovení. Požadavky na záruku, které může zákazník vznést, jsou vyloučeny.
Další požadavky zákazníka, z jakéhokoliv právního základu, jsou vyloučeny. Zodpovědnost za jinou škodu, než škodu na předmětu dodání (t.j. elektronická kniha), je vyloučena.
Uvedené omezení zodpovědnosti se neuplatňuje, pokud příčina škody vznikla záměrně anebo z důvodu nedbalosti anebo v případě tělesného zranění. Dále se neuplatňuje zodpovědnost za nedostatky, pokud zákazník trvá na požadavcích, které jsou určeny právním systémem ČR.
Pokud byl zákazníkovi doručen nový, náhradní produkt, zákazník je povinen vrátit MZK původní doručený produkt (CD-ROM, DVD) do 30 dní na náklady MZK. Návrat chybného produktu se musí uskutečnit v rámci statutárních ustanovení.
Toto je omezeno dvouletým časovým obdobím, kalkulovaným od doby doručení produktu.

Poznámka: co se produktu týče, MZK negarantuje ani na sebe nebere zodpovědnost, že produkt bude vyhovovat specifickému očekávání zákazníka anebo že specifického cíle zákazník dosáhne prostřednictvím produktu služby EoD. ObzvlášÅ¥ není možné plně garantovat automatické rozlišení textu (OCR), které závisí na knize, která se digitalizuje (druh písma - typ písma, jazyk, stáří knihy).

Dočasné pozastavení služby, např. pozastavení hypertextového linku na stažení (download) produktu, které vyplýva z vyšší moci, z operativních poruch anebo z okolností které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k zodpovědnosti MZK. 

§ 9 Přiznání souhlasu k průzkumu zákazníků

Zákazník souhlasí, že se zúčastní průzkumu zákazníků týkajících se služby ve spojení s projektem EU "Digitalizace na objednávku", pokud tak neodmítne udělat v momentu sběru dat (při registraci). Zákazník má možnost odmítnout e-mail, který obdrží, bez jakýchkoliv poplatků a bez jakýchkoliv problémů. Zákazník bude na tuto možnost upozorněn vždy při zasílání e-mailových zpráv.

§ 10 Uplatnění právního řádu

Smlouva se vztahuje na český právní řád, aplikace UN Sales Convention je vyloučena.

§ 11 Pravomoc

Za místo jurisdikce se považuje sídlo MZK.

Změněno: 24. července 2007