books to ebooks

EOD: Villkor

Villkor för beställning av e-böcker vid Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek
SE-751 20 Uppsala

Kontakt:
UUB/Avdelningen för Specialsamlingar
+46 18471 39 90
peter.sjokvist@ub.uu.se
www.ub.uu.se
 

Beställning

Kundens beställning utgör ett anbud till Uppsala universitetsbibliotek (UUB) om att få köpa eBoken. Om Kunden gör en beställning hos UUB skickar UUB ett e-postmeddelande, som bekräftar att Kundens beställning mottagits av UUB och specificerar beställningens innehåll (bekräftelse). En bekräftelse innebär inte att UUB accepterar anbudet. Bekräftelsen är bara en upplysning till Kunden om att dennes beställning har mottagits av UUB. UUB ska inte anses acceptera beställningen förrän om och när UUB genom e-post meddelar Kunden att UUB kan skicka den beställda eBoken. Ett sådant accepterande beror bland annat på om boken är tillgänglig, om dess fysiska skick medger digitalisering och om en digitalisering inkräktar på någon immateriell rättighet. Kunden kommer inom skälig tid att underrättas om digitalisering är möjlig.

I fall då priset för digitalisering ännu inte fastställts kommer UUB att offerera ett ungefärligt pris. Sådant ungefärligt pris är inte bindande och lämnas utan kostnad.

Beställningar från omyndiga ska godkännas av deras förmyndare.

Betalning

Kunden ska betala UUB för eBoken i förskott. Fakturabelopp förfaller till betalning efter bekräftelse att den beställda eBoken kan skickas till Kunden.  Om Kunden är i dröjsmål med betalningen har UUB rätt att debitera dröjsmålsränta efter en årlig räntesats som med 5% överstiger den basränta som publiceras av Europeiska centralbanken.

Kunden kan betala genom online-betalning (kreditkort eller direktöverföring)

Leverans

UUB levererar inte en eBok förrän Kunden har betalat och betalningen har mottagits av UUB.

Leverans av eBoken genom nedladdning sker, genom att en länk till nedladdningssidan skickas till den e-postadress som angivits av Kunden. I och med att en länk för nedladdning skickats till den e-postadress som angivits av Kunden ska eBok anses levererad. Länken kommer att vara tillgänglig under 60 dagar.

UUB eftersträvar att leverera till Kunden inom 10 arbetsdagar; denna tidsfrist är emellertid inte bindande annat än om ett leveransdatum i undantagsfall har utlovats på ett sätt som är bindande för UUB.

Om UUB utan egen förskyllan inte kan leverera den beställda eBoken, till exempel på grund av att part i annat avtal som slutits av UUB inte fullgör sina förpliktelser enligt sådant avtal, har UUB rätt att säga upp avtalet med Kunden. I sådant fall ska Kunden utan dröjsmål informeras om att den beställda produkten inte kan levereras.

Ingen returrätt

Köp kan inte returneras.

Ytterligare information om din beställning

Digitaliserade böcker publiceras i UUB:s digitala bibliotek och är därmed globalt tillgängliga och är även bevarade på lång sikt.

Ansvar

Den levererade eBoken är så vitt som UUB vet fri från kända upphovsrättsliga restriktioner. Det betyder att eBoken får kopieras, spridas, distribueras och framföras utan särskilt tillstånd från upphovsmannen. Användning av eBoken sker dock på Kundens ansvar och UUB ansvarar inte för eventuella upphovsrättsliga krav riktade mot Kunden.

UUB garanterar inte och påtar sig inte något ansvar för att eBoken motsvarar Kundens specifika förväntningar, eller att ett specifikt resultat som önskas av Kunden kommer att uppnås av denne med hjälp av eBoken. Resultatet av automatisk textigenkänning (OCR) är svårt att garantera och beror på den bok som digitaliseras (typsnitt, språk, bokens ålder).

Tillfälligt avbrott i UUB:s tjänster, t.ex. för nedladdningslänk eller spårningssida, som uppkommer på grund av force majeure, driftsavbrott eller annan omständighet som inte är tekniskt förutsebar, medför inte något ansvar för UUB.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag gäller för dessa villkor och tvister mellan UUB och Kunden ska avgöras av Uppsala tingsrätt.

Last updated: September 11, 2019