books to ebooks

TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

§ 1 Digitaalkoopia valmistamine

Digitaalkoopia valmistatakse teosest, mille puhul autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on möödas. Raamat kuulub digiteerimisele tervikuna. Digitaalkoopia ehk e-raamatu saamiseks tuleb täita tellimisvorm. Pärast tellimusvormi esitamist saadab Tartu Ülikooli Raamatukogu (edaspidi Raamatukogu) Tellijale tellimisvormis märgitud e-postiaadressil tellimuse kättesaamist kinnitava sõnumi. Tellimisvormi vastu võtmine ning sellest teavitamine toimub automaatselt.
Digitaalkoopia tellimusi võetakse vastu Raamatukogu registreeritud kasutajatelt ning füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. Kui koopiatellimus laekub füüsiliselt isikult, kes ei ole Raamatukogu registreeritud kasutaja, annab ta koos tellimuse esitamisega nõusoleku oma andmete kandmiseks Raamatukogu lugejate andmebaasi. 
Juriidilisele isikule osutatakse teenust samadel tingimustel füüsilise isikuga.
Raamatukogu koostab digitaalkoopia hinnapakkumise, kui Tellija ei saanud seda koheselt tellimisvormi täitmise käigus või kui Tellija avaldab selleks eraldi soovi. Hinnapakkumise koostamine on tasuta ega ole õiguslikult siduv. 
Pärast digitaalkoopia tellimisvormi kättesaamist kontrollib Raamatukogu raamatu autori ja levitaja õiguste kehtivust ning kas raamat on kopeerimiseks kättesaadav ja koopia tegemine on trükise füüsilisest seisundist lähtuvalt võimalik. Raamatukogul on õigus keelduda kui eelnimetatud vm põhjustel ei ole teosest võimalik digitaalkoopiat valmistada, informeerides sellest Tellijat 3 (kolme) tööpäeva jooksul. 

§ 2 Kasutustingimused, kolmandatele isikutele edasiandmise keeld

Tellija saab õiguse digitaalkoopia isiklikuks kasutamiseks mistahes temale kuuluval riistvaral. Digitaalkoopiat tohib kasutada üksnes isiklikeks vajadusteks õppe-, uurimis- või teadustöö eesmärgil. Kõik muud kasutusvõimalused, sealhulgas ärilised, sätestatakse eraldi lepinguga. Tellija ei tohi digitaalkoopiat anda kolmandatele isikutele ega teha Internetis avalikult kättesaadavaks, kui selles pole TÜ Raamatukoguga eelnevalt kirjalikus vormis kokku lepitud. 

§ 3 Digitaalkoopia (eRaamatu) üleandmine
§ 3.1. Digitaalkoopia allalaadimine Internetist


Raamatu digitaalkoopia loetakse kättetoimetatuks ja teenus osutatuks hetkest, mil Raamatukogu on teatanud Tellijale tellimisvormis märgitud e-posti aadressil e-raamatu alla laadimiseks Interneti võrguaadressi. Pärast Tellijale teatamist on võrguaadress aktiivne 60 kalendripäeva. Raamatukogu teeb tellitud e-raamatu kättesaadavaks kui teenuse eest on tasu laekunud. Tellitud e-raamat ei ole tagastatav. 

§ 3.2. Digitaalkoopia üleandmine CD-ROMil või DVD-l
Kui Tellija soovib digitaalkoopiat andmekandjal (CD-ROM või DVD), saab ta selle kätte Raamatukogu infopunktist või see saadetakse tähitult tellimisavalduses näidatud postiaadressil. Tellitud DVDd ja CD-ROMid ei ole tagastatavad. 

Tartu Ülikooli Raamatukogu teeb kõik endast oleneva, et täita tellimus vähemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Tähtaeg ei ole siduv, kui Tellijaga on kokku lepitud teisiti või e-raamatu kättetoimetamine viibib kolmandate isikute (nt. postiteenuse osutaja) süül. 

§ 4 Digitaalkoopia eest tasumine

Tellija kohustub digitaalkoopia eest tasuma 10 päeva jooksul, kui on saanud tellimisavalduses märgitud e-posti aadressil Raamatukogult teate tellimise täitmise kohta. 

Teenuse eest on võimalik tasuda alljärgevalt:

  • krediitkaardimakse Internetis
  • arve alusel pangaülekandega
  • Tartu Ülikooli sisearveldusarve aluse
  • Sularahas kohapeal.

§ 5 Vastutus puudustega toote eest

Raamatukogu ei taga ega võta vastutust, et soovitud digitaalkoopia raamatust vastaks Tellija erisoovidele. Tekstituvastust, mis sõltub kopeeritava raamatu keelest, vanusest, kasutatud kirjatüübist vm, ei ole võimalik täielikult tagada. 

Raamatukogu ei võta vastutust digitaalkoopia allalaadimisel esinevate ajutiste teenusekatkestuste eest, mis võivad tuleneda vääramatust jõust; operatsioonisüsteemi riketest või olukorrast, mida tehnoloogiliselt ei ole võimalik ette näha.