books to ebooks

DIGITEERIMISTEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED

§ 1 DIGITEERIMISTEENUSE OSUTAMINE

Raamatu digitaalkoopia ehk e-raamatu tellimiseks täidab lugeja tellimisvormi. Pärast tellimisvormi kättesaamist saadab Rahvusraamatukogu lugejale tema poolt tellimisvormis näidatud e-posti aadressile sõnumi, mis on teavituseks tellimisvormi kättesaamisest Rahvusraamatukogu poolt. Tellimuste vastuvõtmine ja sellest teavitamine on automaatne. Teenust osutatakse ainult Rahvusraamatukogu registreeritud lugejatele ja füüsilistele isikutele. Juhul kui tellimuse esitaja ei ole Rahvusraamatukogu lugeja, annab ta tellimuse esitamisega nõusoleku oma andmete kandmisega RRi lugejate andmebaasi.

Rahvusraamatukogu koostab lugejale hinnapakkumise juhul, kui lugeja ei saanud seda juba tellimisvormi täitmisel lähteandmete olemasolul automaatselt. Hinnapakkumine ei ole õiguslikult siduv ja selle koostamine on tasuta.

Hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul saadab Rahvusraamatukogu lugeja e-posti aadressile kinnituse, kui raamat on digitaalkoopia tegemiseks kättesaadav ja selle digiteerimine võimalik. Kinnitamine sõltub autori- ja teose levitaja õiguste kehtivusest tellitud trükisele, selle olemasolust fondis tellimise hetkel ja trükise üldisest füüsilisest seisundist. Juhul kui teosest ei ole võimalik eelpool nimetatud või muudel mõjuvatel põhjustel digitaalkoopiat valmistada, on Eesti Rahvusraamatukogul õigus tellimuse täitmisest keelduda, teavitades sellest lugejat eelnimetatud 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

Tellija annab panuse raamatuvaramu digiteerimisse. Pärast tellimuse täitmist digitaalkoopia arhiveeritakse ja tehakse kättesaadavaks Rahvusraamatukogu kodulehel.

§ 2 KASUTUSTINGIMUSED, KOLMANDATELE ISIKUTELE EDASIANDMISE KEELD

Lugeja saab õiguse raamatust tehtud digitaalse koopia isiklikuks kasutamiseks mis iganes temale kuuluval riistvaral. Kõik muud, sealhulgas ärilised kasutusvõimalused lugeja poolt soetatud digitaalkoopiale tuleb sätestada eraldi kirjaliku lepinguga. Lugeja võib kasutada digitaalkoopiat ainult selles lepingus toodud üldtingimuste raames üksnes isiklikeks vajadusteks või õppe-, uurimis- või teadustöö eesmärgil. Lugeja ei tohi teha digitaalkoopiat kättesaadavaks kolmandatele isikutele.
Juriidiliselt isikult tulnud tellimuse korral osutatakse teenust tellimisvormil ära näidatud isikule eeltoodud tingimustel. Digitaalset koopiat ei ole lubatud edastada kolmandatele osapooltele ega teha avalikult kättesaadavaks Internetis, kui pole teenuse osutajaga kirjalikus vormis kokku lepitud teisiti.

§ 3 DIGITAALKOOPIA ÜLEANDMINE

§ 3.1. Digitaalkoopia allalaadimine internetist
Raamatu digitaalkoopia loetakse kättetoimetatuks ja teenus loetakse osutatuks hetkel kui lugeja on tema poolt tellimisavalduses teatatud e-posti aadressile saanud Eesti Rahvusraamatukogult lingi Interneti aadressiga, kust on võimalik e-raamat alla laadida. Eesti Rahvusraamatukogu tagab lingi toimimise 60 päeva jooksul pärast selle edastamist lugejale. Eesti Rahvusraamatukogu teeb tellitud e-raamatu lugejale kättesaadavaks ainult juhul, kui lugeja on teenuse eest tasunud ja raha on Eesti Rahvusraamatukogule laekunud. Lugeja poolt tellitud e-raamat ei ole tagastatav.

§ 3.2. Digitaalkoopia üleandmine CD-ROMil või DVD-l
Kui lugeja tellis digitaalkoopia CD-ROM või DVD kandjale, saadetakse e-raamat tellija poolt tellimisavalduses näidatud postiaadressile tähituna või edastatakse lugejale Eesti Rahvusraamatukogus kohapeal. Lugeja poolt tellitud DVDd ja CD-ROMid ei ole tagastatavad.

Eesti Rahvusraamatukogu teeb kõik endast oleneva, et täita tellimus hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul. Tähtaeg ei ole siduv, kui lugejaga on kokku lepitud teisiti või kui kätte toimetamine viibib kolmandate isikute (nt. postiteenuse osutaja) süül.

§ 4 TEENUSE EEST TASUMINE

ugeja kohustub teenuse eest tasuma 10 päeva jooksul peale tema poolt tellitud digitaalkoopia valmimist, millest Eesti Rahvusraamatukogu teavitab lugejat tema e-posti aadressile saadetud vastavasisulise teatega.

Lugejal on võimalik teenuse eest tasuda alljärgevalt:

  • krediitkaardimakse Internetis;
  • maksmine sularahas või deebetkaardiga Eesti Rahvusraamatukogus kohapeal;
  • maksmine arvega

§ 5 VASTUTUS PUUDUSTEGA TOOTE EEST

Eesti Rahvusraamatukogu ei taga ega võta vastutust, et digitaalkoopia raamatust vastaks lugeja erisoovidele. Tekstituvastust ei tagata täielikult, selle kvaliteet sõltub digiteeritavast raamatust (originaali kirjatüüp, keel ja vanus).

Eesti Rahvusraamatukogu ei võta vastutust ajutiste teenusekatkestuste eest näiteks koopia allalaadimise puhul, mis tulenevad vääramatust jõust, operatsioonisüsteemi riketest või olukorrast, mida tehnoloogiliselt ei ole võimalik ette näha.